Türkiye Bankalar Birliği

Türkiye Bankalar Birliği görseli.
Türkiye Bankalar Birliği, ürün ve hizmetlerini kalite, etkinlik, verimlilik ve yenileşim temelinde, çalışanlarla birlikte sürekli gözden geçirip çalışmalarında katma değeri artırmayı amaçlıyor.

Bankacılık Kanunu’nun 79 uncu maddesi hükümlerine göre 1958 yılında kurulmuş olan Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup, birliğin yönetim merkezi İstanbul’dur.

Türkiye Bankalar Birliği’nin Kuruluş Amacı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)‘nin kuruluş amacı genel itibari ile;

“Serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, bankacılık düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir. “

Türkiye Bankalar Birliği vizyonunu bankacılık sektör büyüklüğünün milli gelire oranının 2023 yılında yüzde 120’yi aşmasına katkı sağlamak olarak tanımlarken, misyonunu; bankacılık sektörünün hak ve menfaatlerini korumak, rekabet gücünün artırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine, bankacılık mesleğinin gelişmesine ve finansal istikrarın sürdürülmesine katkıda bulunmak olarak tanımlamaktadır.