Tarihler İle İstanbul Ticaret Odası

Osmanlı Devleti’nde tüccarı bir çatı altında toplayarak, ülkenin ekonomisine katkı sağlayan ticaret odalarının kuruluşu için ilk girişimler Sultan Abdülaziz (1861–1875) döneminde gerçekleştirilir. 19. yüzyıl, Osmanlı’nın modernleşmesinin en önemli dönemini oluşturur. Bu yüzyıla kadar devletin ekonomik gelişimi için atılan adımların yeterli olamayacağını gören Osmanlı Devleti yöneticileri yeni arayışlara girer; ticaret ve sanayide büyük atılımlar yapmış olan Avrupa devletlerinin örnek alınmasına karar verir. Bu amaçla Avrupa’ya tahsil için öğrenciler gönderilir. Osmanlı aydınları arasında güçlü bir devlet olmanın ilk şartının güçlü bir ekonomiye sahip olmaktan geçtiği bilinci de yavaş yavaş yerleşmeye başlar. İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’nin ve üyelerinin; uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eder. Tüm detay haberler Protokol Haber'de.
İTO, İstanbul Ticaret Odası Hizmet Binası

Osmanlı Devleti’nde tüccarı bir çatı altında toplayarak, ülkenin ekonomisine katkı sağlayan ticaret odalarının kuruluşu için ilk girişimler Sultan Abdülaziz (1861–1875) döneminde gerçekleştirilir.

19. yüzyıl, Osmanlı’nın modernleşmesinin en önemli dönemini oluşturur. Bu yüzyıla kadar devletin ekonomik gelişimi için atılan adımların yeterli olamayacağını gören Osmanlı Devleti yöneticileri yeni arayışlara girer; ticaret ve sanayide büyük atılımlar yapmış olan Avrupa devletlerinin örnek alınmasına karar verir. Bu amaçla Avrupa’ya tahsil için öğrenciler gönderilir.

Osmanlı aydınları arasında güçlü bir devlet olmanın ilk şartının güçlü bir ekonomiye sahip olmaktan geçtiği bilinci de yavaş yavaş yerleşmeye başlar.

İLK ADIMLAR

Tanzimat reformlarıyla birlikte yoğun bir çalışma başlar ve 1838 yılında Ticaret Odası’nın ilk çekirdeğini oluşturacak olan Ziraat ve Sanayi Meclisi kurulur. Meclis, daha sonraki yıllarda Meclis-i Umur-ı Nafia’ya (Faydalı İşler Meclisi) dönüşür.

Ticaret Odası’nın kuruluşuna zemin hazırlayan bir diğer önemli gelişme de Islah-ı Sanayi Komisyonu olur. Gümrük vergilerinin artırılması, şirketlerin kurulması, sanayi mekteplerinin açılması ve sergiler düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapan komisyonun amacı ülkenin iktisaden kalkınmasına yardımcı olmaktır.

Tüm bu alt yapı çalışmalarıyla birlikte Dersaadet Ticaret Odası’nın kuruluşuna giden yolda taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.

1879’DA KURULUŞ TÜZÜĞÜ  

Ticaret ve sanayi sorunlarına daha yakından eğilmek isteyen Osmanlı Devleti, girişimcileri tek bir çatı altında toplamak ve iktisat politikalarına tüccarla yön vermek ihtiyacı hisseder. Dönemin başbakanı Küçük Said Paşa’nın direktifleri ile harekete geçen Ticaret Müdürlüğü, 12 Aralık 1879’da 11 maddelik bir kuruluş tüzüğü hazırlar.

Bakanlar Kurulu’nun da onayını alan tüzük 19 Ocak 1880’de Sultan II. Abdülhamid tarafından da onaylanır ve Dersaadet Ticaret Odası’nın faaliyetlerine başlaması için resmi işlemler tamamlanır.  

14 OCAK 1882’DE KURULUR

Osmanlı Hükümeti, Dersaadet Ticaret Odası’nın kuruluş sürecini tamamlamak ve öncelikli olarak Oda İç Tüzüğü’nü hazırlamak üzere Dersaadet Ticaret Odası’nın ilk başkanı Aristakes Azaryan Efendi başkanlığında bir hazırlık komitesi kurar.

Cemiyet-i Ticariye adındaki bu komite Nisan 1880’den 14 Ocak 1882’ye kadar çalışmalarına devam eder. Dersaadet Ticaret Odası 14 Ocak 1882’de kurulur.  

İLK YIL 44 TOPLANTI YAPAR  

Hem hükümet için bir bilgi kaynağı hem de tüccar ve sanayicileri bir çatı altında toplayan bir istişare kurulu niteliğinde olan Dersaadet Ticaret Odası, ilk mesaisine Galata’da Haliç kıyısında bulunan Mehmed Ali Paşa Han’ın 12 numaralı dairesinde başlar.

Kurulduğu yılda toplam 44 toplantı gerçekleştiren Dersaadet Ticaret Odası, ilk olarak Bartın Limanı’nın temizlenmesi ve etrafına bir liman inşa edilmesi, deniz ticareti ve filosunun geliştirilmesi gibi konularla ilgilenir.

Ayrıca Oda yine ilk yılın sonunda yolların tamir edilmesi, demir yollarının inşa edilmesi, liman ve nehirlerin temizlenmesi, iç gümrüklerin kaldırılması, Avrupa’dan getirilen mallara ağır vergiler konulması, Osmanlı Devleti’nde yapılacak yatırımlara izin verilmesi, ticaret okulu ve ticaret odalarının açılması ile ilgili tafsilatlı bir raporu da Hükümet’e sunar.

TÜRKİYE’NİN İLK EKONOMİ GAZETESİ

Kurulduğu ilk yıldan başlayarak Osmanlı’nın sanayileşmesine katkı sağlayan Dersaadet Ticaret Odası, ekonomi haberlerinin yer aldığı, sanayiciye ve tüccara yol gösterecek bir ekonomi gazetesi çıkarmayı uygun bulur. Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi niteliği taşıyan “Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi” 5 Ocak 1885 yılında yayın hayatına başlar ve yaklaşık bir yıl içinde haftalık olarak okuyucusuyla buluşur.  

1316 ÜYELİ ODA

Dersaadet Ticaret Odası 1910 yılında yapılan yeni bir düzenlemeyle Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası adını alır. Yeni dönemin ilk yılında 18 kez toplanan Oda’nın ilerleyen yıllarda toplantı sayısı da gittikçe düşer. O yıllarda Oda’nın kayıtlı üyelerinin sayısı da 1316’dır. Odanın o yılki girişimlerinin en başında bir ticaret ve zahire borsası kurulması da gelse de borsa ancak 1924 yılında kurulur.

Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası yine bu dönemde önceki dönemlerinde olduğu gibi hükümete, ticaret ve sanayiye dair bilgi aktarmayı sürdürür. Devlet ve tüccar arasında icra edilecek işlemlerde aracılık yapmaya devam eder. Ticaret ve sanayinin ilerlemesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri raporlar halinde hükümete sunar.

TÜZEL KİŞİLİK KAZANIR

Cumhuriyetin ilan edilmesine zemin hazırlayan gelişmeler ve İzmir İktisat Kongresi’yle birlikte Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası’nın da işlevi hızla değişmeye başlar. Milli Türk Ticaret Birliği’nin de girişimleriyle Oda yönetiminin değişmesi ve yapısal bazı değişikliklerin yapılması sağlanır. 1925 yılında yayınlanan Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu’yla birlikte Oda’ya tüzel bir kişilik kazandırılır.

1929 yılında dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye’ye etkilerini en aza indirmek isteyen yeni adıyla İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, o yıllarda hükümetin aldığı yerli malı kullanma kararının arkasında durur. Oda yine bu dönemlerde ihracatı geliştirmek için çeşitli önlemler alır.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARI

II. Dünya Savaşı’nın İstanbul’da sebep olduğu ağır ekonomik durum ve yüksek enflasyonlu ortamda İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası da sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder. 1944 yılında şehrin yoksul çocukları için yardım kararı alır ve 10 bin lira bağışta bulunur. Oda kendi personeline de odun ve kömür alabilmeleri için bir maaş tutarında avans verir. Savaş koşullarından etkilenen İstanbul Esnaf Hastanesi’ne de 2 bin lira yardımda bulunur. 1950 tarihli yeni Odalar Kanunu ile ticaret ve sanayi odalarının ayrılmasına karar verilince Oda 1952 yılında bu günkü İstanbul Ticaret Odası (İTO) adını alır.  

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN NABZINI TUTAR

İstanbul’un yanı sıra Türkiye ekonomisinin de nabzını tutmaya başlayan İTO bu amaçla Etüt Şubesi Müdürlüğü’nü kurarak ekonomik politikalarını daha yakından izlemeye alır. Oda gazetesi İstanbul Ticaret Odası gazetesi adını alır ve haftalık olarak kesintisiz yayınlanmaya başlar.

Dönemin Avrupa Birliği olan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilere başlayan Oda, Türkiye’de ilk profesyonel fuarcılık çalışmalarını başlatır. İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimiyle İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) kurulur.

TÜKETİCİYİ KORUYAN İLK KURUM OLUR

Oda, Türkiye’de ilk kez taklit ve ayıplı ürünlerle ilgili çalışmaları başlatarak tüketici haklarını koruyan ilk kurum olur. 1968 yılında başarılı ihracat yapan üyelerini ödüllendirme çalışmalarına başlar. Üyeleri için Türkiye İhracatı Teşvik Tedbirleri Rehberi’ni yayımlar ve Yan Sanayi Tanıtma Bürosu kurar. 1974 yılında iç yönetmeliğini yenileyen İTO,1977 yılında da başarı vergi mükellefi üyelerini ödüllendirmeye başlar. Aynı yıl Dünya Ticaret Merkezleri Birliği’ne üye olur. Türkiye’de ilk kez Tüketici Şikâyetleri Masası’nı kuran, Türkiye’nin ilk Ekonomik Raporu’nu yayınlayan, İzmir İktisat Kongresi’nde bildiriler sunan Oda, üyelerinin haksız rekabetini ve yanıltıcı reklâmlarını önlemek için Dürüst Reklâmcılık Değerlendirme Kurulu’nu oluşturur. Aynı yıl dış ticaret eğitim çalışmaları ve seminerleri vermeye başlar. İTO Tüketiciyi Koruma Taahhütname Sistemini başlatır.

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI KURULUR

Oda, 1986 yılında Bavul Sergileri adını alan yurt dışı ürün tanıtımları ile de bir ilki gerçekleştirir. Birleşmiş Milletler (BM) Sınaî Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile İTO Türk Yan Sanayi Borsası (TYSB) kurulur. Hannover Sanayi Fuarı’na ilk kez Türk yan sanayici firmaların milli katılımını gerçekleştiren İTO, 1993 yılında Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’ne (ASCAME) üye olur. Bir yıl sonra da Türkiye’de sesli yanıt sistemini hayata geçiren ilk meslek odası olur. 1994 yılında İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Kadıköy Hizmet Birimi, İDTM fuar binası açılır. Oda, 1995 yılında Türkiye’nin ilk Dış Ticaret Enstitüsü’nü kurarak eğitime açar.

KALİTE GÜVENCE BELGESİ ALAN İLK ODA

Kadıköy Hizmet Birimi, Avrupa Birliği Şubesi, Doğu Yatırım Holding A.Ş. ile çalışmalarını ivmelendiren İstanbul Ticaret Odası, ABD’deki Aapex Otomotiv Yan Sanayi Fuarı’na ilk defa Türkiye milli katılımını gerçekleştirir. 1997 yılında internet sitesini açar. Perpa ve İstoç Hizmet Birimleri’ni faaliyete geçirerek üyelerinin Oda’nı hizmetlerine kolay ulaşımını sağlayan İTO 1999 yılında ISO–9001 Kalite Güvence Belgesi alan ilk Oda olur.

TÜRK ÜRÜNLERİ FUARLARINI BAŞLATIR

Hedef pazarlara yönelik Türk Ürünleri Fuarlarını 1999 yılında ilk kez yapmaya başlayan İTO, 2000 yılında metruk halde bulunan bugünkü binasını restore ederek üyeleriyle yeni hizmet binasında buluşmayı sürdürür.  

Aynı yıl Yenibosna Hizmet Birimi’ni açan İstanbul Ticaret Odası,  Türkiye’nin ilk ticaret üniversitesi olan İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni de kurarak bir ilke imza atar. Üniversite bir yıl sonra eğitime başlar. 2002 yılında İTO, Avrupa Odalar Birliği (Eurochamber) önderliğindeki Akreditasyon Projesi kapsamında Avrupa’nın En İyi Odası olarak akredite edilir. Formula 1 İstanbul Projesi’ni başlatan Oda, gelenekselleştirdiği İşbirliği Günleri etkinliği ile yabancı ve yerli ana ve yan sanayicileri buluşturmayı sürdürür.  

TİCARET SİCİLİ İTO’YA VERİLİR

OECD, başkentler dışında ilk kez İstanbul’da, İstanbul Ticaret Odası Bilgi Doküman Yönetimi Şubesi bünyesinde bir kütüphane açar. İstanbul Ticaret Odası TYSB, Dünya Ticaret Odaları Yarışmasında ‘KOBİ’lere Yönelik En İyi Proje’ dalında birinci olur. İstanbul Ticaret Odası TYSB Gana, Katar ve Çin’de kurulan yan sanayi borsalarına danışmanlık yapar. İTO TYSB, ABD’deki SAE Otomotiv Fuarına ilk defa Türkiye’nin milli katılımını gerçekleştirir.

2003 yılında 4884 sayılı Kanun ile şirket kuruluş ve ana sözleşme değişikliği işlemlerinde yetki İTO bünyesindeki Ticaret Sicil Memurluğu’na devredilir. 4875 sayılı kanun ile de yabancı sermaye işlemlerinde yetki İTO bünyesindeki Ticaret Sicil Memurluğu’na verilir. İTO internet sitesi, kurumsal portala dönüştürülür.

2004 yılında İTO Bilgi Hattı ve Bilgi Edinme Birimi hizmete girer. İTO yan sanayici üyeleri arasında “Başarılı KOBİ” yarışmalarının ilkini düzenler. Bu arada İTO TYSB pilot seçilen 11 ilin ticaret odasında TYSB Hizmet Birimleri kurar.

ÜYELERİNİ İHRACATÇI YAPAN PROGRAM

Üyesi KOBİ’leri ihracatçı yapmayı hedefleyen İhracata İlk Adım Programı’nı başlatan İTO öncülüğünde Formula 1 Türkiye Grand Prix’si ve Moto GP yarışları İstanbul’da ilk kez yapılmaya başlanır. 2006 yılında İTO, KOSGEB ile KOBİ’leri geliştirmeye yönelik işbirliği protokolü imzalar. Türkiye, İTO’nun milli katılımı ile Hannover Messe Sanayi Fuarı’nın Partner Ülkesi olur.

Aynı yıl İTO Giyimkent Bölge Temsilciliği’ni açan Oda, Körfez ülkelerine ticareti artırmak için Körfez Açılımı Projesi’ni başlatır. 2007 yılında İTO Pendik Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ile Bağcılar Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’nin yapımına başlar. Giyimkent Bölge Temsilciliği Bayrampaşa İrtibat Bürosu’nu açar. Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Başkanlığı’na seçilen İTO daha sonra cumhuriyet tarihinin en büyük mesleki eğitim projesi olacak Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları Projesi ÖZİMEK’i hayata geçirir. İTO, aynı yıl Hannover Sanayi Fuarı’nda Onur Konuğu Ülke Türkiye organizasyonunu gerçekleştirir.

TÜRKİYE FRANKFURT’TA ONUR KONUĞU OLUR

2008 yılında İTO’nun danışma ve yürütme kurulu asil üyesi olduğu 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı kurulur. Türkiye, Frankfurt Kitap Fuarı’na İTO’nun milli organizasyonu ile Onur Konuğu Ülkesi olarak katılır. İTO’nun meslek komiteleri, Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Sistemine (NACE) göre yeniden düzenlenir. İTO, üyeliği 50 yılı aşan firmalarını ödüllendirir.

PORTALDAN BELGE VERMEYE BAŞLAR

2009 yılında İTO’nun desteği ile 350 yıllık Yeni Camii Hünkar Kasrı Restorasyonu tamamlanır ve proje Avrupa’nın en prestijli ödülü Europa Nostra’yı alır. İTO Organ Seçimleri Yetki Belgesi başvuruları ilk kez internetten yapılmaya başlanır. Üyeler aidat borçlarını internetten sanal POS üzerinden kredi kartı ile ödemeye başlar. Bazı oda belgelerine kargo destekli portaldan alma imkânı sağlanır.

Kadıköy Bölge Temsilciliği Pendik Hizmet Birimi açılır ve İTO İstanbul Piyasa Güven ve Eğilim İndeksi sonuçlarını ilk kez kamuoyu ile paylaşır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve İTO arasında meslek standartlarının oluşturulması için işbirliği protokolü imzalanır. Aynı yıl Katar’da Türkiye’nin en büyük ve geniş kapsamlı Türk ürünleri sergisi organizasyonunu gerçekleştiren İTO’ya, Ekonomi Bakanlığı tarafından A sınıfı fuar organizasyonu yetki belgesi verilir.

İTO, Almanya-Köln’de düzenlenen Anuga Gıda Fuarı’na Türkiye’nin Onur Konuğu ülke organizasyonunu gerçekleştirir. İTO, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile niyet mektubu imzalar ve 2010 yılında Teknopark İstanbul Projesi kapsamında yönetici şirket “Teknopark İstanbul A.Ş.” kurulur.

TÜRKİYE’YE 40 OKUL

İTO, 2010 yılında Türkiye çapında şehitler anısına okul yapmaya başlar. Özel eğitim, mesleki eğitim ve şehitler adına yaptırılan okul sayısı nihayetinde 40’a ulaşacaktır. İTO’nun tüm yayınlarını elektronik ortama taşıdığı 2010 yılında havacılık sanayinde yerlileştirme çalışmaları da başlar. Oda, THY Teknik AŞ ile THY 1. Parça İmalat Sergisi, THY 2.Parça İmalat Sergisi ve TÜHESFO Türk Havacılık Endüstrisi Sergisi’ni düzenler. Aynı yıl İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Hizmet Birimi ile Sabiha Gökçen Havalimanı Hizmet Birimi açılır. Teknopark İstanbul’un ortaklık sözleşmesi imzalanır.

DÜNYANIN EN İYİ ODASI ÖDÜLÜ

2011 yılında İTO, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Meslek Edindirme Kursları (TÜRKMEK) organizasyonunu başlatır. Türkiye’nin tarihi ve milli bağları olan dost ve kardeş ülkelerin eğiticilerinin Türkçe öğrenmeleri ve İstanbul’da eğitimi sağlanır. Bu arada Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) projesi çalışmalarını da yürüten İTO Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile “TSK Malzeme Yerlileştirme Sergisi” protokolü imzalar. Aynı yıl Oda, ÖZİMEK Projesi ile En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi’nde ‘Dünyanın En İyi Odası’ ödülü alır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işbirliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri 3. Malzeme Yerlileştirme Sergisi’ni düzenlenir. İTO, CEBIT Hannover Fuarı Onur Konuğu Türkiye organizasyonunu yapar.

ÜYEYE KOLAY VİZE

İTO, 2013 yılında KOSGEB ile İşbirliği Geliştirme Projesi imzalar. İTO, üyelerine kolay vize alabilmek için aralarında İtalya, Fransa, Almanya, Romanya, Macaristan ve İsveç’in de bulunduğu ülkelerle yapacağı anlaşmaların ilk adımını 2013 yılında İtalya ile yaptığı vize anlaşması ile atar.

İTO Akademi Yetkinlik Temelli İnsan Kaynakları Geliştirme Projesi kapsamında İTO Akademi web portalı kurulur. İTO TYSB, İsfahan Ticaret Odası ile işbirliği sözleşmesi imzalar.

İTO 2014 yılında hedef sektörlerde yeni imkânlar, işbirlikleri ve ortaklıklar kurmak için dünyanın önde gelen firmalarıyla yaptığı “yuvarlak masa” toplantılarının ilkini Brüksel’de gerçekleştirir.

ELEKTRONİK ORTAMDAN BELGE İMKÂNI

e-İTO kapsamında, Oda tarafından verilen belgeler elektronik ortama taşınır. e-imzalı ve ıslak imzalı Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, e imzalı ve ıslak imzalı ticaret sicil gazetesi verilmeye başlanır.   

İTO, İstanbul’daki tüm sektörleri hareketlendiren Shopping Fest organizasyonunun başına geçer.

Oda üyelerinin krediye daha kolay ulaşabilmesi için bünyesinde Kredi Garanti Fonu’nun temsilciliğinin açılmasına ön ayak olur. Aynı yıl üyelerine indirimli hizmet alabilmek için Türk Standardları Enstitüsü (TSE)ile protokol imzalar. Oda Kütüphanesi yeni yerine taşınır ve daha etkin hizmet vermeye başlar.

Şirket kuruluşu, şirket merkezinin başka bir ilden İstanbul’a nakli ve şube açılışları Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yapılmaya başlanır. İTO TYSB, yabancı ana sanayici ile yerli yan sanayiciyi bir araya getirdiği Tedarikçi Günleri’nin sayısını artırır.

MOBİL OTOBÜSLE ÜYENİN AYAĞINA HİZMET

İTO; üyesine daha iyi ve yerinde hizmet sunabilmek amacıyla İTO-Mobil Hizmet Otobüsü’nü faaliyete geçirir. İTO, Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama ile İTO bütün belgeleri üyenin ayağına götürür. İTO Otobüsü; Bakırköy, Mecidiyeköy, Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş gibi meydanlar olmak üzere bir hafta Avrupa, bir hafta Anadolu Yakası’nda hizmet vermeye başlar. İTO 2014 yılında merkez binasında KOSGEB temsilciliğinin açılmasını sağlar.

BAŞARILI ÜYEYE İLK ÖDÜL

Oda, ekonomiyi geleceğe taşımak ve İstanbul’un markalaşmasına katkıda bulunan başarıları destelemek amacıyla “İstanbul Ticaret Odası Ödülleri”nin ilkini gerçekleştir. Belirlediği stratejik sektörlerden biri olan inşaat ve gayrimenkul sektörünü Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’e taşır. Oda’nın yaptırdığı 96 metrekarelik yaşayan dev İstanbul maketi Stevie – International Business Ivords yarışmasında 3 bin 700 aday arasından altın ödüle layık görülür.

STRATEJİK EYLEM PLANLARI

İstanbul’u dünya ticaret liginde üst sıralara taşımak hedefinde olan İTO, 2014 yılında yeniden yapılanmasını tamamlayarak çalışmalarına hız verir. Paranın Başkenti İstanbul Projesi’nin basın lansmanını yapar ve İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü 2023 Stratejik Eylem Planı Çalıştayı’nı gerçekleştirir.

Oda, “Paranın Başkenti İstanbul” sloganıyla hazırlanan “2015 Küresel Vizyonu” çalışması kapsamında yer alan “İstanbul Ticaret Stratejisi ve Eylem Planı: 2016–2023” adlı çalışmasının yol haritası belirler.

Oda, ticari uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden ve kısa sürede çözümünü sağlayan tahkim kurallarının uygulandığı ve bağımsız bir tahkim kurumu olan İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi’ni (İTOTAM) faaliyete geçirir. Tekstil Sektörü 2023 Stratejileri ile İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü 2023 Stratejik Eylem Planı çalışması yapılır.

İSTANBUL’UN TANITIMINA HİZMET

Oda, İstanbul’un tanıtımını kuvvetlendirmek için Instagram’da İstanbul konulu #oneistanbul yarışmalarını başlatır. www.tysb.com.tr internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak firmaların kullanımına açılır. İTO, “Uluslararası Kadın Girişimciler Yarışması” (International Women’s Entrepreneurial Challenge-IWEC) organizasyonuna ev sahipliği yapar.

İTO başkanlığını yürüttüğü, İstanbul’u dünyanın ilk 10 kongre merkezi arasına yerleştirmeyi başaran İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (ICVB)ile Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (TUGEV) çalışmalarına hız kazandırır.

DERİ HAZIR GİYİME İLK URGE PROJESİ

İTO, Deri Hazır Giyim ve Saraciye İhracatının Arttırılması Projesi ile sektörün ilk Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi-URGE programını başlatır. Aynı dönemde Halı Sektörü İhracatının Arttırılması Projesi de başlar.

İTO, Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA), Sürekli Eğitim Merkezi ve Bilginin Ticarileştirme Merkezi’nin kuruluş kararı ile yine bir ilke imza atar.  

Oda aynı yıl Türkiye’nin Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen ve dünya TV endüstrisinin vitrini MIPCOM’a Onur Konuğu Ülke organizasyonunu da gerçekleştirir.  

AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA ÖRGÜTÜ’NÜN OFİSİ

İTO, 2016 yılında İhracata İlk Adım Programı’nı yenileyerek Yeni Nesil İhracata İlk Adım Programı adı ile üyelerini ihracatçı yapacak eğitimlere başlar. İTO TYSB, TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Sanayi İrtibat Ofisi ile oda üyeleri arasında irtibat yetkilisi olur.

İTO’nun İDTM Hizmet Birimi yeni faaliyet alanında hizmete başlar. Oda, İDTM’nin 700 bin m2’yi bulacak ikinci fuar alanı etabını başlatarak üyelerinin en büyük sıkıntılarından biri olan fuar alanı sorununa çözüm getirir.

İTO aynı zamanda İstanbul’daki yabancı sermayenin gelişimini takip etmeye ve yabancı yatırımcılara destek olmaya devam eder.  

İTO, başkan yardımcılığını yürüttüğü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başkanlığında G20’nin küresel iş dünyası yapılanması olan B20’de en aktif şekilde rol alır. Ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin görüşlerini dünyaya sunar.

SİRKECİ PROJESİ

İTO sadece bugüne değil, geleceğe de damgasını vuracak, tamamlandığında başarı ve gururu tüm İstanbul Ticaret Odası ailesine ait olacak TOBB-İTO Sirkeci Projesi’nin projelendirme ve ihalelendirme çalışmalarını tamamlar.

Küresel pazarlara Türkiye mührünü vuran İTO Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinden gelen heyeti oda çatısı altında misafir eder.  

Tedarikçi Günleri etkinlikleri ile dünya devi ana sanayicileri İTO’da yerli yan sanayicilerle buluşturan İTO yan sanayiciye yeni iş ortaklıkları tesis ettirmeye devam eder.

BİLGİYİ TİCARİLEŞTİRME MERKEZİ

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi kuruluş çalışmaları ve Teknopark İstanbul’un ikinci etap projesi ile teknoloji ve girişimcilik vizyonunu taçlandıran adımlar atan İTO toplantı, seminer ve panel, araştırma-yayın çalışmaları, kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile yalnızca İstanbul’un değil Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yaşamında önemli izler bırakacak çalışmalarını devam ettirir.  

İTO üyelerinin ve iş ticari, sosyal ve kültürel bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulduğu günden buyana yaptığı yayıncılık faaliyetlerini sürdürür. Yayınlarını portal üzerinde elektronik ortamda da okuyucusu ile buluşturur.

134. YILI GERİDE BIRAKIYOR

İstanbul Ticaret Odası, 134. yılını geride bırakırken temellerini attığı dev projelerle uluslararası pazarlara dönük küresel vizyon çalışmaları ve komite odaklı faaliyetlerini sürdürüyor.

İstanbul Ticaret Odası üyelerini uluslararası platformlara taşıyacak, Türkiye’yi küresel arenanın en önemli aktörlerinden biri haline getirmeye katkıda bulunacak projeleri hayata geçirmeye gayret ediyor.

81 meslek komitesi, 400 bini bulan üyesi ile Türkiye’nin bütçe gelirlerinin yüzde 43’ünü sağlayan İTO yeni projelerle ve atılımlarla hizmetlerini çeşitlendirerek sürdürürken, ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor.

İstanbul Ticaret Odası Hakkında

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’nin ve üyelerinin; uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eder.

İTO, özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözülmesi, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ülke ekonomisine güvenli ve istikrarlı bir gelişim ortamı sağlanmasının hayati önem taşıdığını bilir. Ve tüm çalışmalarını; ekonomik ve ticari hayatın her yönüyle geliştirilmesini desteklemek misyonuyla yürütür.

İstanbul Ticaret Odası’nın Misyonu

Türkiye’nin geleceğine adanmış bir kurum olarak İTO, bu misyondan aldığı güçle; ticaret, küçük sanayi ve hizmet sektörlerinin hızla gelişme ve yaygınlaşmasını teşvik eder. Yurtdışında yeni pazarlar oluşturmak için çalışır. İş dünyasının gelişmesinin önündeki engelleri tespit eder ve kaldırılması için faaliyette bulunur.

Tüm üyelerinin ve diğer iş sahiplerinin işlemlerini süratle sonuçlandırır. Kamuoyunu aydınlatır. Kuruluş Yasası’nda da öngörüldüğü şekilde, meslek ahlak ve dayanışmasını korur. Ülke kalkınmasının sağlanmasında ve değişim yaratılmasında, kamu veya özel her türlü mesleki, bilimsel, toplumsal ve kültürel kuruluşla işbirliği yapar.

İTO’nun, 1882 yılından bu yana, üyeleri ile bütünleşerek, eksilmez bir heyecan ve şevkle sürdürdüğü hizmet yolculuğu, bu özellikleri ile aynı zamanda,  tüm Türkiye’nin gelişmeyi ve aydınlığı hedefleyen ekonomik ve ticari yaşamının da bir fotoğrafıdır.

İstanbul Ticaret Odası Dünyada Bir Ekol!.

İTO, Türkiye’nin ekonomik panoramasında daima en merkezde bulunmuştur. Bunun için de üç ayaklı ama her şartta “üye odaklı” bir hizmet anlayışı benimsenmiştir.

Bunlardan ilki, kanunla kendisine verilen, tescilden ihracata kadar birçok resmi belgenin düzenlenmesini içeren görevleri, ikincisi, üyelerine, yerelden evrensele uzanan bir strateji ve perspektif kazandırmak için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, üçüncüsü ise, üyelerinin ticari hak ve menfaatlerini korumak olarak özetlenebilir.

İTO, bugüne kadar bu görevlerinin tümünü hakkıyla yerine getirme gayreti içinde olmuştur. Neticede, Türk ekonomisinin öncü kurumu olarak İTO, sadece Türkiye’nin değil bulunduğu bölgeden tüm dünyaya yayılan bir ticari ekol haline gelmiştir.